Prev Next
A+ A A-

Gépjárműadó törvény és összege 2014-évre való átállás költségei

Gépjárműadó törvény és összege 2014-évre való átállás költségei

A gépjárműadó törvény úgy rendelkezik, hogy az állandó bejelentett lakhellyel nem rendelkező üzembentartó magánszemély a tartózkodási helye szerinti önkormányzat adóhatóságának kell az adót megfizesse. A valaha súlyadóként ismert adónem megfizetése alól csak azok kapnak felmentést, akik lassú járművet, munkagépet, négykerekű segédmotort, ezen kívül CD, CK, DT, és Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárművet tartanak üzemben. A gépjárműadó törvény meghatározza a gépjárműadó mértékét is, mégpedig úgy, hogy az adó alapja személygépkocsik és motorkerékpárok esetében a hatósági nyilvántartás szerint meghatározott és nyilvántartott teljesítmény.E szerint a gépjárműadó mértéke 2012-ben az alábbiak szerint alakul:
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt
– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
–    gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt
  
A gépjárműadó törvény és mértéke előírásai alapján az adónem megfizetendő a nyergesvontatók, autóbuszok, pótkocsik és félpótkocsik után is. A gépjárműadó megfizetése alól mentesülnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek, kiskorú mozgáskorlátozottat szállító és vele egy háztartásban élő hozzátartozó, de csak abban az esetben, ha a gépjármű motorja nem haladja meg a 100 kW teljesítményt.

A gépjárműadó törvény
és mértéke szigorúan szabályozza és befolyásolja a cégautóadót is, mely ebben az évben jócskán megváltozott. A céges autók adóját eddig a köbcentiméter határozta meg, ettől az évtől az adó kivetése teljesítményalapúvá vált, e mellett befolyásoló tényező a környezetvédelmi osztályba sorolás is. Így az előzetes számítások szerint egy átlagos cégautó adóterhe akár háromszorosa is lehet az eddiginek. A minimális cégautó adó havonta 7700 forintnál nem lehet kevesebb, viszont elérheti akár a havi 33000 forintot is.  A gépjárműadó törvény és mértéke nem kerülhető ki, a cégek esetleg azzal tudnak megtakarítani, hogy az autót kiveszik a cégből és magánautóként használják. Ilyen esetben kiküldetési rendelvényt kötelező használni és a gépjárműadót a magánszemélynek kell megfizetnie.

Gépjárműadó

A gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása az Okmányirodák által vezetett járműnyilvántartásban szereplő adatok alapján hivatalból történik.

ntes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személ A gépjárműadó alanya az, aki az év első napján a gépjármű tulajdonosaként, üzembentartójaként szerepel e hatósági nyilvántartásban.

Tárgya: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki:
a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíten

Az adó mértéke 2010.01.01.-től a teljesítmény szerinti adóalap után:
- a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Az adó alapja, az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke ezekben az esetekben az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
- az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Fokozottan felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdonosok figyelmét a gépjármű eladása esetén, a Gjt. azon rendelkezésére (2 § (4)-(5);(7) bekezdés.) amely szerint:

"Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján - de legkésőbb a legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Amennyiben az érintett felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos marad a gépjárműadó alanya és a teljes adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni!
A meghatározott bejelentési mód a következő: a tulajdonjog-változásról készült okiratot (adásvételi szerződés) a keltétől számított 15 napon belül be kell nyújtani az illetékes Okmányirodához.
A bejelentési kötelezettség az Ügyfélszolgálati Irodákon keresztül is teljesíthető (István út 15, illetve Hajló u. 42-44)

Fő szabályként még 2004 évben megszűnt a gépjárműadó bevallási kötelezettség - de továbbra is kell bevallást benyújtani, ha a gépjármű vagy annak tulajdonosa mentes, ilyen például ha:
- az adó alanya súlyos mozgáskorlátozott vagy
- egyház, költségvetési szerv a gépjármű tulajdonosa, vagy
- társadalmi szervezet, alapítvány, meghatározott mentességi feltételek fennállása esetében,
- az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja
- a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,

A súlyos mozgáskorlátozott személyre vonatkozó mentességi szabály (Gjt.5.§ f.pont):
" Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár"

súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja

Gépjárműadóról szóló törvény:

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról